دوره CPL

دوره آموزشی CPL :

پس از خاتمه دوره PPL دانشجویانی کــه موفــق بـه قبــولی در امتحانات کتبی و عملی استاندارد پرواز سازمان هواپیمائی کشوری گردند وارد دوره تکمیلی پروازی CPL  می شوند.در این دوره دانشجویان ابتدا ملـزم به گذرانـدن دوره زمینــی به مــدت  ٣٣٠ ساعت می گردنـد که عناوین دروس طبق اطلاعیه سازمان هواپیمائی کشوری می باشد.

 

DURATION

SUBJECTS

35 HRS

Air law

30 HRS

Meteorology

40 HRS

Navigation

35 HRS

Principle of Flight

50 HRS

Aircraft General Knowledge

10 HRS

Operational Procedures

20 HRS

Human Performance & Limitation

50 HRS

Flight Performance & Planning

30 HRS

Radio Telephony

30 HRS

CRM

330 HRS

Total